ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót!

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Csiqng Games Korlátolt Felelősségű Társaság - a továbbiakban: Társaság – figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit.

A Társaság adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

 

Cégnév:

Csiqng Games Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1095 Budapest, Mester utca 61.

Weblap:

www.logixity.hu

Telefon:

+36304165787

E-mail:

info@logixity.hu

Adatvédelmi Tisztviselő:

az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek:

amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 1095 Budapest, Mester utca 61. vagy az info@logixity.hu e-mail címen.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:

adatfeldolgozás a bérszámfejtés, könyvelés, könyvvizsgálat és a foglalkozás-egészségügyi alapellátás vonatkozásában történik

Külföldi adattovábbítás:

nem történik külföldre továbbítás

1. Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban:

 1. a társaság főtevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

 2. munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;

 3. partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

 4. ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

 5. belső adminisztráció megkönnyítése;

 

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

 1. a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

 2. kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

 3. munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

 4. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

 5. Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

  Marketing tevékenység céljából Facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

 6. on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

 

3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállásának megszűnését követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

 

4. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

 2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

 3. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

 4. az adat kezelésének korlátozása;

 5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

 6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

 7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

 8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

5. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A jelen tájékoztató és annak mindenkori módosításai a www.logixity.hu web címen történő közzététellel lépnek hatályba. A Csiqng Games Korlátolt Felelősségű Társaság mint adatkezelő jogosult a jelen tájékoztatót bármikor módosítani.

VISSZATÉRÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Felhívjuk kedves játékosaink figyelmét, hogy a már lefoglalt és befizetett játékok árát nem áll módunkban visszaadni.

Amennyiben a lefoglalt időpont előtt legalább 48 órával felveszik velünk a kapcsolatot, úgy biztosítjuk a foglalás alkalmasabb időpontra való áthelyezését.

Kérjük, hogy 48 órán belüli változtatási igény esetén is keressenek minket, hogy mindkét fél számára megfelelő megoldást találjunk a problémára.

 • Facebook

Bp. 1053 Kossuth L. u. 20. Fészek Expressz Étterem

Együttműködésben: Jooble